“ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษพหุปัญญานักเรียน(วัดแวว)”

❇️ชื่อผู้ใช้งาน คือ เลขประจำตัวประชาชน
❇️รหัสผ่าน คือ 1234

ADMIN

สำหรับผู้ดูแลระบบของโรงเรียน

TEACHER

สำหรับครูประจำชั้น

STUDENT

สำหรับนักเรียน